Värm byggnader, inte marken

Rörisoleringsmaterial och värmeförluster

Byggnaders energieffektivitet är mycket viktigt med avseende på miljövänlighet och ekonomisk hållbarhet. En viktig faktor i denna process är valet av isoleringsmaterial för sekundärkulvert utanför byggnaderna och effektiviteten hos dessa isoleringsmaterial. I den här artikeln diskuterar vi isoleringsmaterial på en allmän nivå och går särskilt igenom de viktigaste mätbara egenskaperna hos isolerade rör, till exempel isoleringens värmeledningskoefficient (λ-värde) och rörets totala värmegenomgångskoefficient (U-värde). Dessutom går vi med hjälp av exempel igenom värmeförlustberäkningar för rör och vilken inverkan förlusterna har. Den viktigaste uppgiften hos ett isolerat sekundärvärmerör är att transportera värdefull värmeenergi från plats A till plats B med så små värmeförluster som möjligt. Detta sparar energi, minskar energikostnaderna, minskar miljöeffekterna samt ökar den uppvärmda byggnadens värde.

Isolering av PEX-cellplastisolering

Isolering av PEX-cellplast har redan funnits länge på marknaden och används allmänt som isolering för sekundärvärmekulvert tack vare att den är lätt att hantera. Isoleringen lämpar sig väl för korta ledningar, till exempel från hus till garage. Isoleringens svaga sida är de stora värmeförlusterna (λ-värde cirka 0,04 W/mK), sårbarheten vid läckage samt den kraftiga värmerörelsen i de icke fixerade mediarören.

Polyuretan (PUR)

PUR-isolerade sekundärvärmerör har använts sedan 80-talet i Finland tack vare den överlägsna värmeisoleringsförmågan (λ-värde cirka 0,02 W/mK). Isoleringen lämpar sig särskilt för långa stamledningar och i projekt där energieffektiviteten prioriteras. Den fastskummade isoleringens fördel är även att den termiska rörelsen i mediaröret utmattas samt att isoleringen är vattentät i händelse av läckage. Isoleringens svaga sida har tidigare varit att den är relativt styv vid installation och tillverkningskostnaderna är höga. 

PexFlex PLUS

RauHeats PexFlex PLUS-sekundärvärmerör är en mellanform mellan dessa två isoleringar och i den kombineras de bästa egenskaperna hos vardera isoleringsmaterialet: lätt installation och liten värmeförlust. Sedan 2019 har vi mellan PUR-isoleringen och manteln lagt till ett friktionsminskande lager av PEX-cellplastisolering, som har förbättrat installationsegenskaperna med över 40 %.

Värmeledningskoefficienten lambda (λ-värde)

Värmeledningskoefficienten, som anges som ett λ-värde, är en viktig måttstock för hur effektiva isoleringsmaterial är. Den anger hur väl materialet förhindrar värmeläckage. Ju mindre λ-värde, desto mindre värmeförluster inträffar och desto bättre är isoleringsmaterialet. Enheten är W/(mK).

λ-värdet i sig räcker inte för att beäkna de verkliga värmeförlusterna.

Total värmegenomgångskoefficient, U-värde

U-värdet som även kallas för värmegenomgångskoefficient, är den absolut viktigaste måttstocken för bedömning av den totala värmeförlusten. U-värdet beaktar antalet olika delar och kvaliteten hos dessa i röret. Rördelarna omfattar manteln, isolering samt PEX-mediarör.

Ett isolerat rörs U-värde anges i samma enhet som λ-värdet, det vill säga i W/(mK). Ju mindre U-värde, desto effektivare är den totala isoleringsförmågan hos röret.

Värmeförluster

Värmeförlusterna från sekundärkulverten i mark spelar en nyckelroll med avseende på byggnaders energieffektivitet. Rätt rörisolering är det effektivaste sättet för att minska dessa. Enheten för värmeförluster är W/m, som anger hur många watt per rörmeter som går till spillo. 

Värmeförlusterna för isolerade rör kan enkelt beräknas med hjälp av rörets U-värde samt temperaturen hos utgående vatten och returvatten samt hos marktemperaturen.

Beräkning av värmeförluster

Beräkningsexempel för värmeförluster hos rör med polyuretanisolering:

Utgående = +35 °C, retur = +30 °C, markens genomsnittliga temperatur i Finland = +5,5 °C

Valt rör = 100 m PexFlexPLUS DUO PN6 2x25/125 (U-värde 0,1577 W/mK)

 

Från medeltalet mellan utgående temperatur och returtemperatur subtraheras markens genomsnittliga temperatur och detta multipliceras med rörets U-värde

= (+32,5 °C – 5,5 °C) x 0,1577 W/mK = 4,25 W/m

För en 100 m lång ledning blir värmeförlusten i detta fall 4,25 W/m x 100 m = 0,425 kW.

Myndighetsbestämmelser

I Finland finns det tyvärr inte ännu några minimikrav på värmeisoleringsförmåga eller mängden isolering och isoleringens kvalitet. Varje ansvarsfull tillverkare strävar ändå efter att utveckla så energieffektiva lösningar som möjligt och uppger rörens U-värden öppet till exempel på sin webbplats.

För varmt tappvatten har man i Finland angett de minimitemperaturer som man måste komma upp till.

Konsekvenser för beställaren

Ett välisolerat rör håller varmvattnet varmt och kallvattnet kallt samt förbättrar boendekomforten och invånarnas tillfredsställelse. Kulverten i mark beaktas numera också i beräkningen av energicertifikat, vilket betyder att energieffektiva kulvertlösningar har en direkt positiv inverkan även på det energital som byggnaden ges. 

I värsta fall kan för stora värmeförluster märkas som en otillräcklig mängd varmt tappvatten vilket leder till att man inte lyckas uppnå temperaturer enligt bestämmelserna i de mest avlägsna bostäderna i framförallt radhus. När ett isolerat rör förlorar för mycket värme till följd av värmeförluster, behövs mer energi och högre utgående temperaturer för att värma upp byggnader, vilket ger ökade energikostnader och miljöeffekter.

Eftersom den förväntade livslängden för isolerade rör i regel är cirka 50 år, kan beställaren råka ut för tilläggskostnader på upp till hundratusentals euro till följd av dåligt isolerade rör. Därför har många städer och ansvarsfulla byggföretag beslutat att de endast skaffar energieffektiva produkter. Energieffektiva isolerade rör är det mest kostnadseffektiva sättet för att spara pengar – man värmer upp byggnaderna och inte marken.

 

Allmän Design

3011165p
RAUHEAT

PexFlex PLUS Värmerör PN6 UNO

 • Isolerat enkelrör för värme Ø25-125 mm
 • Tryckklass PN6
 • PUR-isolering
 • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
LÄS MER LÄS MER
3011175p
RAUHEAT

PexFlex Arctic värmerör PN6 UNO

 • Isolerat enkelrör för värme Ø40-110 mm
 • Tryckklass PN6
 • PUR-isolering
 • Mer energiaffektivt – när man vill hålla värmeförlusterna ännu mer
LÄS MER LÄS MER
3011362p
RAUHEAT

PexFlex Arctic PLUS värmerör PN6 UNO

 • Isolerat enkelrör för värme Ø63-90 mm
 • Tryckklass PN6
 • PUR-isolering
 • Maximerat isoleringen – klarar de tuffaste kraven på marknaden
LÄS MER LÄS MER
3011167p
RAUHEAT

PexFlex PLUS Värmerör PN6 DUO

 • Isolerat dubbelrör för värme Ø25-75 mm
 • Tryckklass PN6
 • PUR-isolering
 • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
LÄS MER LÄS MER
3011312p
RAUHEAT

PexFlex Arctic värmerör PN6 DUO

 • Isolerat dubbelrör för värme Ø25-63 mm
 • Tryckklass PN6
 • PUR-isolering
 • Mer energiaffektivt – när man vill hålla värmeförlusterna ännu mer
LÄS MER LÄS MER
3011371p
RAUHEAT

PexFlex Arctic PLUS värmerör PN6 DUO

 • Isolerat dubbelrör för värme Ø32-50 mm
 • Tryckklass PN6
 • PUR-isolering
 • Maximerat isoleringen – klarar de tuffaste kraven på marknaden
LÄS MER LÄS MER
3011189p
RAUHEAT

PexFlex PLUS Tappvattenrör PN10 UNO

 • Isolerat enkelrör för värme Ø22-63 mm
 • Tryckklass PN10
 • PUR-isolering
 • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
LÄS MER LÄS MER
PexFlex PLUS Tappvattenrör PN10 DUO
RAUHEAT

PexFlex PLUS Tappvattenrör PN10 DUO

 • Isolerat dubbelrör för värme Ø22-50 mm
 • Tryckklass PN10
 • PUR-isolering
 • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
LÄS MER LÄS MER
3011164p
RAUHEAT

PexFlex PLUS Quattro Kombinationsrör

 • Isolerat kombinationsrör Ø22-40 mm
 • Tryckklass PN6/PN10
 • PE-isolering
LÄS MER LÄS MER
1842027p
RAUHEAT

PexFlex Blue Kallvattenrör med kabel

 • Isolerat kallvattenrör med självreglerande värmekabel Ø32-110 mm
 • Tryckklass PN16
 • PUR- eller PEX-isolering
 • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
LÄS MER LÄS MER
1842019p
RAUHEAT

PexFlex Blue kallvattenrör utan kabel

 • Isolerat kallvattenrör Ø32-110 mm
 • Tryckklass PN16
 • PUR- eller PEX-isolering
 • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
LÄS MER LÄS MER
Kontakta oss

Vi finns tillgängliga för att svara på era frågor och hjälpa er hitta rätt lösning.

phone +46 10 147 1300

Skicka e-post Skicka e-post