Hållbar utveckling

RauHeat strävar efter hållbar utveckling. Fokus i vårt hållbarhetsarbete är att skapa en ekonomisk stabilitet med en lönsam tillväxt, minska negativ miljöpåverkan, vara en jämställd, inkluderande och attraktiv arbetsgivare. Genom hög kunskap vill vi påverka våra kunders och leverantörers val av komponenter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

HÅLLBARHETSARBETE I OEM-KONCERNEN

I slutet av 2020 beslutade ledningsgruppen på moderbolaget att genomföra utvecklingsprogram inom hållbarhet för att tydligare definiera och målformulera hållbarhetsarbetet inom koncernen. En hållbarhetsgruppering tillsattes med representanter från de största bolagen och marknaderna för att skapa en bred delaktighet.

Det första steget i arbetet var att vi på koncernnivå genomförde en intressentanalys och väsentlighetsanalys för att skapa möjlighet att ta fram nya övergripande hållbarhetsmål. Målen kopplas till Agenda 2030 och några av dess 17 mål.

Hållbarhetsrapport för 2022

intresseanalys globala malen

HUR TAR MAN REDA PÅ VAD SOM ÄR VIKTIGT FÖR OSS?

En viktig del i hållbarhetsarbetet är dialogen med koncernens intressenter som består av kunder, leverantörer, medarbetare och ägare. För att ta reda på vad som är viktigt för dessa skickades det ut en undersökning i form av en enkät som berörde olika hållbarhetsfrågor med grund i de 17 globala målen från Agenda 2030. Svaren från intressentdialogen sammanställdes för att skapa en tydlig bild av vilka av de Globala Målen respektive grupp tycker att OEM skall prioritera.

VÄSENTLIGHETSANALYS

OEM har prioriterat 4 av de Globala målen utifrån de fokus- och riskområden som har identifierats ha störst betydelse för såväl OEM som för koncernens intressenter. De prioriterade målen täcker även in de tre aspekterna av hållbarhet:

 • Miljömässigt ansvarstagande
 • Socialt ansvarstagande
 • Ekonomiskt och etiskt ansvarstagande
vasentlighetsanalys globala mal

8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

OEM ska säkerställa en hållbar ekonomisk tillväxt samt värna om anständiga arbetsvillkor hos såväl OEM som leverantörer.

 • Omsättningstillväxt på minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. I år 2021 utfall var 15 %.
 • 100 % av alla medarbetare ska ha ett medarbetarsamtal under året. År 2021 ägdes den av 95 % av alla anställda.
 • Nöjd medarbetarindex skall vara över 4,0 vid genomförd NMI. Resultatet för 2021 blev 4,0.
 • Genomföra och mäta antalet leverantörsutvärderingar 2021. Under 2021 gjordes 140 bedömningar.
UN Global Goals 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

OEM ska bidra till minskad klimatpåverkan genom att reducera koldioxidutsläppen.

 • OEM ska mäta, målsätta och reducera utsläppen baserat på ghg-Protokollet. Jämfört med 2020 minskade 2021 utsläppen för varje Scope-kategori, det vill säga 1, 2 och 3 kategorier.
 • 100% förnyelsebar inköpt energi tom 2030.
UN Global Goals 13 bekämpa klimatförändringar

5. JÄMSTÄLLDHET

OEM ska ha en inkluderande arbetsmiljö där alla har lika stora möjligheter utifrån sin kvalifikation för arbetet oberoende av kön.

 • OEM ska öka andelen kvinnor vid nyanställningar med syfte att på sikt öka antalet kvinnor i ledande befattning. År 2021 ökade både andelen kvinnor bland anställda och antalet kvinnliga chefer jämfört med föregående år.
UN Global Goals 5 jämställdhet OEM

9. HÅLLINDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

OEM ska genom hög produkt-och applikationskunskap påverka kundens val av komponenter och lösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 • 100% av genomförda leverantörsutvärderingarna ska utvärdera leverantörens och produkters mest betydande miljöaspekter och produkters kvalitetsutfall. Arbetet påbörjades och kommer att utvecklas ytterligare under 2022.
 • OEM skall tydligare kommunicera hållbarhetsmässigt bra produkter i marknadskommunikation och säljprocesser. Detta är redan idag en naturlig del i säljprocessen och marknadskommunikationen. Under 2022 kommer fokus vara att utveckla detta ytterligare.
UN Global Goals 9 hållbar industri
Kontakta oss

Vår professionella och erfarna personal är redo att tjäna och hitta rätt lösning för dig.

phone +46 10 147 1300

Skicka e-post Skicka e-post