UPPFÖRANDEKOD (CODE OF CONDUCT)

Uppförandekoden (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt.

Sedan 2013 har OEM en övergripande uppförandekod som gäller i koncernens alla bolag. Syftet med uppförandekoden är att koncernens bolag ska ha en gemensam plattform för CSR-relaterade aktiviteter och att utveckling av OEMs ansvarstagande inom miljö-, etik- och samhällsfrågor sker på ett likartat sätt. Ett tydligt ansvarstagande stärker såväl konkurrenskraften som ställningen som en attraktiv arbetsgivare, samtidigt som det främjar en sund affärskultur.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

1. OEM stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter.
2. OEM är inte delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

ARBETSRÄTT

3. OEM upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. OEM erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende      anställningsvillkor.
4. Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal.
5. OEM tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.
6. All diskriminering, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, HIV/AIDS status, medlemskap i fackförening, och sexuell            läggning, ska undvikas vid anställning eller yrkesutövning. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna.

MILJÖ

7. OEM stödjer försiktighetsprincipen gällande miljörisker: ”Där det finns hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl för att            skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring”.
8. Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras och OEM tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
9. OEM uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Hållbar utveckling är ett nyckelord och OEM arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv.

ANTI-KORRUPTION

10. OEM arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning, samt med att proaktivt utveckla strategier och konkreta program för att ta itu med korruption såväl                  internt som i koncernens försörjningskedjor.

 

LADDA NED

Uppförandekod (Code of Conduct) (SWE)
Code of Conduct (ENG)

Kontakta oss

Vår professionella och erfarna personal är redo att tjäna och hitta rätt lösning för dig.

phone +46 10 147 1300

Skicka e-post Skicka e-post